fbpx
[shortcode-weather-atlas city_selector=1178232 background_color="transparent" daily=0 unit_c_f="c" sunrise_sunset= 0 current=0 detailed_forecast=0]

מדיניות הפרטיות

 1. כללי

להלן תובהר מדיניות הפרטיות של W-MEDIA (להלן : "בלינקר") בנוגע לטיפול במידע המתקבל מהמשתמשים באתר  "בלינקר" שבבעלותה, או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר וכיצד היא משתמשת בו.

 1. הרשמה לשירותים

חלק מהשירותים באתר "בלינקר" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים   למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכד'. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום.

 1. שמירת מידע

הנתונים הנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של "בלינקר". מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את הפרטים, אך יובהר כי ללא מסירת     פרטים אלו, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.

 1. שימוש במידע

בעת גלישתך באתר, ייתכן ויצטבר מידע הנוגע להעדפותיך בגלישה באתר, כגון : תכנים שקראת, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. "בלינקר" ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר "בלינקר", ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתר, כדוגמת השתתפות בקהילות ופעילויות שונות אשר יוצעו באתר מעת לעת.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה להתאימם לדרישות המשתמשים באתר ולציפיותיהם, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "בלינקר" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר, אותם תוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום ותכנים מטעמך.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בפניך בעת הביקור באתר "בלינקר", לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את "בלינקר" לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • "בלינקר" רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, "בלינקר" לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת קשר אתך בעת הצורך או לשם ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של השירותים הרלוונטיים באתר "בלינקר".
 • לצורך תפעול תקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 1. מסירת מידע לצד שלישי

"בלינקר" לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים המשלבים מסחר ותוכן של "בלינקר", או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות ל"בלינקר" ולצד שלישי המוצגות באתר "בלינקר". במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר "בלינקר", את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או מי מהשירותים המוצעים בו או את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות המנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלו, יהיה "בלינקר" רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יקבל "בלינקר" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "בלינקר";
 • בכל מקרה ש"בלינקר" יהיה סבור, כי מסירת המידע נחוץ בכדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • "בלינקר" יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או גופים אחרים מקבוצת W-MEDIA, ובלבד שהם ישמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם "בלינקר" יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי אחר שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. עוגיות (Cookies)
 • האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 • 'עוגיות' ( Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי "בלינקר". חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 • ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר "בלינקר" המחייבים רישום.
 • משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר "בלינקר" או באתרי אינטרנט אחרים.
 • המשתמש יכול למחוק את ה- Cookiesבמחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שאתר "בלינקר" יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות מהמשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 1. שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר "בלינקר", מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של האתר. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי "בלינקר". במהלך שימוש המשתמשים בשירותים אלה הם עשויים להידרש למסור פרטים אישיים, או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של "בלינקר" ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים
 • "בלינקר" מתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר "בלינקר" ו/או משתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר "בלינקר".
 • המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר "בלינקר", מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש ומשבצות "משוואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.
 • המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookiesובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתר "בלינקר".
 • משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום ב-"בלינקר", יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.
 1. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
 • "בלינקר" נעזר בחברות  המספקות לו ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר "בלינקר". החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה.
 • לצורך איסוף המידע משתמשות החברות ב"משוואות רשת" המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 1. אבטחת מידע
 • "בלינקר" מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "בלינקר", אין בהם בטחון מוחלט. לכן, "בלינקר" לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 1. זכות לעיין במידע
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגרי "בלינקר" משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. "בלינקר" ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל"בלינקר" לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר "בלינקר" – יוסיפו וישמרו ע"י "בלינקר" על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.
 • אם בתוך 30 יום לא תתקבל הודעה כי המידע שנתבקש "בלינקר" למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל"בלינקר" לפעול כאמור.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות
 • "בלינקר" רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

שיתוף ברשתות החברתיות