fbpx

שימוע לפני פיטורים: מה חשוב לדעת?

שימוע לפני פיטורים הוא הליך חובה שעל מעסיק לקיים לפני פיטורי עובד. זוהי זכות בסיסית המוקנית לכל עובד, ללא קשר לוותק או לתנאי העסקתו. המטרה של השימוע היא לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו כנגד פיטוריו, ולמעסיק לשקול אותן שוב לפני קבלת החלטה סופית.
צילום: pexels

מה קורה בשימוע?

מטרת השימוע היא להציג לעובד את טענות המעסיק ולאחר קבלת תגובת העובד לטענות שהועלו כלפיו יקבל המעסיק החלטה בדבר פיטורים או המשך ההעסקה.

זכויותיו של העובד בשימוע הינן בין היתר:

הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין דיני עבודה או נציג אחר מטעמו, מדובר בזכות בסיסית הנתונה לעובד והמעסיק אינו רשאי למנוע אותה.

הזכות לעיין במסמכים הרלוונטיים לפיטורים כאשר בין היתר עולות טענות לתפקוד לקוי או אי עמידה ביעדים, העובד רשאי לבקש מהמעסיק לעיין בכל מסמך שעל בסיסו נערך השימוע. הימנעות המעסיק מהצגת המסמכים לבקשת העובד עלולה לפגום ולפסול את הליך השימוע.

זכותו של העובד לשאול שאלות את המעסיק ולהבהיר נקודות לא מובנות בטענות שהועלו כלפיו, העובד רשאי להציג טענות סותרות ובכך לשכנע את המעסיק כי אין מדובר בעילה לפיטורים.

חובותיו של המעסיק בשימוע הינן בין היתר:

על המעסיק להנפיק זימון לשימוע בכתב ולאפשר לעובד זמן סביר להתארגנות, במכתב הזימון לשימוע יש לפרט את הסיבות בגינן נערך השימוע בכדי שהעובד ידע לתן התייחסות לטענות המעסיק.

המעסיק אינו רשאי להעלות בשימוע נושאים חדשים שלא הועלו על הכתב במכתב הזימון לשימוע.

השימוע צריך להתקיים בתום לב ובהגינות, על המעסיק לשמוע את טענות העובד בנפש חפצה ובטרם התקבלה החלטה סופית על פיטורים.

אסור לפטר עובד ללא שימוע, או לאחר שימוע שלא התקיים כדין.

על המעסיק לנהל פרוטוקול עריכת שימוע בו יפורטו עיקר הדברים שהועלו בשימוע, העובד רשאי לדרוש קבלת עותק מפרוטוקול השימוע וחובה על המעסיק למסור זאת.

עובד שפוטר שלא כדין רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.

טיפים להתנהלות לפני הגעה לשימוע:

הבינו את הסיבה לזימון: קראו בעיון את מכתב הזימון לשימוע והבינו את הסיבות המפורטות בו בגינן שוקלים לפטר אתכם.

התייעצו עם עורך דין: מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה לפני השימוע. עורך הדין יוכל להסביר לכם את זכויותיכם, לייעץ לכם כיצד להתכונן לשימוע ולייצג אתכם במהלכו.

אספו מידע: אספו כל מידע רלוונטי שעשוי לתמוך בטענותיכם. מידע זה יכול לכלול מסמכים המעידים על תרומתכם למקום העבודה, התכתבויות עם המעסיק, מכתבי הערכה וכדומה.

הכינו את הטיעונים שלכם: כתבו מראש את הטיעונים שתרצו להציג בשימוע. ודאו שהטיעונים שלכם ברורים, ענייניים ומגובים בראיות.

מה נחשב להפרת זכות השימוע ?

אי מתן הודעה מוקדמת על קיום השימוע: על פי חוק, המעסיק חייב להודיע לעובד על קיום השימוע זמן סביר מראש, "זמן סביר" הוגדר בפסיקת בתי המשפט כמספר ימים, כאשר פרק זמן של פחות מ-24 שעות לא ייחשב לרוב כזמן סביר.

אי פירוט הסיבות לפיטורים בהודעה :בהודעה על השימוע חייב המעסיק לפרט את הסיבות בגינן הוא שוקל לפטר את העובד, אי מתן פירוט כאמור משמעותו פגיעה בזכות השימוע והפרתה.

אי קיום שימוע בפועל: המעסיק חייב לקיים שימוע אמיתי בו יינתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו. שימוע טלפוני או קצר מאוד לא ייחשב לרוב כשימוע תקין מאחר ויש בו להעיד כי המעסיק אינו פתוח לשמוע את טענות העובד וכבר קיבל החלטה מראש.

פגיעה בהליך השימוע: פגיעה בהליך השימוע יכולה להתבטא במגוון דרכים כגון :אי מתן אפשרות לעובד להציג ראיות, התעלמות ואי הקשבה לטענותיו, לחץ על העובד לחתום על הסכם פיטורים וכדומה.

מהן ההשלכות של הפרת זכות השימוע?

הפרת זכות השימוע עלולה להוביל לביטול הפיטורים, וכן לתשלום פיצויים לעובד, ואף חיוב המעסיק בהוצאות משפטיות. העובד יכול להגיש תביעה לבית הדין לענייני עבודה כנגד המעסיק בגין הפרת זכות השימוע.

אהבתם? שתפו!

תגיות

אולי גם יעניין אותך

שיתוף ברשתות החברתיות